Back to Top

Szervezeti és működési szabályzat

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja


A  köznevelési  intézmény  működésére,  belső  és  külső  kapcsolataira  vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézményszervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél-és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.


A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:


- 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről

- 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézményekműködéséről

- 229/2012.(VIII.28.) Korm.R. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

- 16/2013.  (II.  28.)  EMMI  rendelete  a  tankönyvvé  nyilvánítás,  a  tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

- 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról

- 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat /A felmenő rendszerben történő ingyenes tk. ellátást a 2017/18-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is/


1.2 A szervezeti ésműködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése


Jelen szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület 2013. március 25-ei határozatávalfogadja el és a fenntartó (Csornai Premontrei Prépostság) hagyja  jóvá. Képviselője: Fazakas Zoltán kormányzó perjel. Módosítására 2015.02.04-én, majd 2017. július 6-ánkerült sor az eljárásrendet megtartva. Jóváhagyta: Fazakas Zoltán M. csornai apát.Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik munkaidőben, az iskola könyvtárában,az  igazgatói irodában, továbbá az intézmény honlapján.


1.3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya


A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára  nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat 2017. szeptember1-től lép hatályba, és határozatlan időre szól.

Postacímünk: H-9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.;  Tel.: + 36 30 414 6202;  Email: gimnazium @ szentnorbert.hu