Back to Top

Küldetésnyilatkozat

rendtarsakGimnáziumunk nevelésének alapja és középpontja maga Jézus. Küldetésnyilatkozatunk, hogy a keresztény emberképből kiindulva a teljes személyt szólítsuk meg. A teljes emberformálás csakis a test, a szellem és a lélek hármasának tükrében végezhető. Célunk, hogy diákjaink nagy múltú iskolánk patinás falai között megtalálják a számukra megfelelő kihívást a magas szintű oktatás, a személyes hit és elköteleződés, a közösség, a művészetek és a sport területein egyaránt. Nevelőtestületünk a személyiség javáért tevékenykedik, az embert teljes mivoltában alakítja, hogy ellássa az összes emberi érték teljességével, és így Krisztussal egységbe kapcsolja. A nevelés ilyen értelemben mindig feltételez, és magába foglal egy határozott elképzelést az emberről és az életről. Az Evangélium által ihletett nevelési programunkkal célunk, hogy megfeleljünk korunk kihívásainak, annak biztos tudatában, hogy az ember misztériuma a megtestesült Ige fényében ragyog fel.

Iskolánk pedagógiai törekvése az alapvető erkölcsi, etikai és vallási értékek közvetítése. Feladatunk a nemzeti identitás, a hazafiság kialakítása, a humanista értékekre és az emberi jogok tiszteletére való nevelés. Biztosítjuk a keresztény gondolkodás jelenlétét, a nemzeti értékek szolgálatát. Arra törekszünk, hogy tanulóink megérjenek a szabadság felelős megélésére, érzékük legyen az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, és egyre jobban elkötelezzék magukat Isten és az emberek szolgálatára. Fontos számunkra, hogy diákjaink munkaszerető, kötelesség- és felelősségtudattal rendelkező keresztény értelmiséggé váljanak, akik tudnak közösséget teremteni, és akik közéleti feladatokat is képesek majd vállalni, mert van szilárd meggyőződésük és hűségesek. Kiemelt szerepet szánunk a nemzeti és egyházi hagyományoknak.

Az intézmény nemzetiségi képzéséből adódóan célunk, hogy a horvát nemzetiségű tanulóink megőrizzék és erősítsék nemzetiségi identitásukat, a horvát anyanyelvet és kultúrát. Az oktatási-nevelési program része az anyaország múltjának, jelenének megismertetése, a horvát és a magyar nemzeti hagyományok, nemzeti kultúra ápolása, a nemzetiségi jogok ismerete, a kettős kultúra és a kétnyelvűség felértékelődésének tudatosítása.

iskolaAz Alma Mater falai között az értékek legfőbb közvetítője a pedagógus. Ő az, aki évezredek örökségét adja tovább. Erkölcsi kötelessége, tanítani és számon kérni azért, hogy a diák az igazságban növekedjen. Az igaz, a jó, a szép, a szeretet — mint értékek — személyes példamutatással közvetíthetők leghatásosabban. A tanári hivatás titkát éppen ezért a szaktudáson és a módszertani ismereteken túl keressük. Fontosak az évezredes pedagógiai tapasztalatok, de még fontosabb, hogy ezeket valaki hogyan integrálja személyiségébe. A nevelői hivatást tehát csak az töltheti be, aki reális önismerettel rendelkezik, keményen küzd hibái ellen, és soha nem fárad bele önmaga formálásába.

A szocializáció hatékonyságát a személyesség határozza meg. A pedagógus ad mintát diákjai számára a nyitottságra, a szellemi érdeklődésre, aktivitásra, kudarcok vállalására és feldolgozására. Ha valaki hiteles személyiség, ezáltal elnyeri a rábízottak bizalmát és követni fogják őt. Az autentikusságot a pedagóguspályára való alkalmasság nélkülözhetetlen feltételének tekintjük.

A tanár saját életpéldájával közvetíti leghitelesebben, hogy életünk ajándék és küldetés egyszerre. A legnagyobb értékek nem vásárolhatók meg, azokat csak ingyenes ajándékként kaphatjuk. Ilyen az életünk, valakinek a bizalma, ragaszkodása, hűsége, megbocsájtása. Fontos tudatosítanunk diákjainkban, hogy talentumainkat nem magunkért kaptuk, hanem másokért. Feladatunk: a hit és tudás szintézisének szolgálata. „A vallás tudomány nélkül vak, a tudomány vallás nélkül béna.” (Albert Einstein)

Az Alapító szándéka, hogy iskolája gazdagítsa a régiót, kiemelten is Szmbathely város polgárait, nevelő-oktató és kulturális tevékenysége révén.

Postacímünk: H-9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.;  Tel.: + 36 30 414 6202;  Email:: gimnazium @ szentnorbert.hu