Back to Top

Pedagógiai program

Küldetésnyilatkozat


Gimnáziumunk   nevelésének   alapja   és   középpontja   maga   Jézus. Küldetésnyilatkozatunk, hogy a keresztény emberképből kiindulva a teljes személyt szólítsuk meg. A  teljes  emberformálás  csakis  a test,  a  szellem  és  a  lélekhármasának  tükrében végezhető.Célunk, hogy diákjaink nagy múltú iskolánk patinás falai között megtalálják a számukra megfelelő kihívást a magas szintű oktatás, a személyes hit és elköteleződés, a közösség,  a  művészetek  és  a  sport  területein  egyaránt. Nevelőtestületünk  a  személyiség javáért tevékenykedik, az embert teljes mivoltában alakítja, hogy ellássa az összes emberi érték teljességével, és így Krisztussal egységbe kapcsolja. A  nevelés  ilyen  értelemben mindig feltételez, és magába foglal egy határozott elképzelést az emberről és az életről. Az Evangélium által ihletett nevelési programunkkal célunk, hogy  megfeleljünk korunk kihívásainak, annak biztos tudatában, hogy az ember misztériuma a megtestesült Ige fényében ragyog fel.


Iskolánk  pedagógiai  törekvése  az  alapvető  erkölcsi,  etikai  és  vallási  értékek közvetítése. Feladatunka nemzeti identitás, a hazafiság kialakítása, a humanista értékekre és az emberi jogok tiszteletére való nevelés. Biztosítjuk a keresztény gondolkodás jelenlétét, a nemzeti értékek szolgálatát. Arra törekszünk, hogy tanulóink megérjenek a  szabadság felelős megélésére, érzékük legyen az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, és egyre jobban elkötelezzék magukatIsten és az emberek szolgálatára. Fontos számunkra, hogy diákjaink munkaszerető, kötelesség- és felelősségtudattal rendelkező keresztény értelmiséggé váljanak, akik tudnak  közösséget  teremteni,  és  akik közéleti feladatokat is képesek majd vállalni, mert van szilárd meggyőződésük és hűségesek. Kiemeltszerepet szánunk a nemzeti és egyházi hagyományoknak.


Az intézmény nemzetiségi képzéséből adódóan célunk, hogy a horvátnemzetiségű tanulóink megőrizzék és erősítsék nemzetiségiidentitásukat, a horvátanyanyelvet  és kultúrát.  Az oktatási-nevelési program  része az anyaország múltjának, jelenének megismertetése, a horvátés a magyar nemzeti hagyományok, nemzeti kultúra ápolása, a nemzetiségijogok ismerete, a kettős kultúra és a kétnyelvűség felértékelődésének tudatosítása.


Az Alma  Mater falai között az értékek legfőbb közvetítője a pedagógus. Ő az, aki évezredek örökségét adja tovább. Erkölcsi kötelessége, tanítani és számon kérni azért, hogy a diák az igazságban növekedjen. Az igaz, a jó, a szép, a szeretet — mint  értékek — személyes példamutatással közvetíthetők leghatásosabban. A tanári hivatás titkátéppen ezért a szaktudáson és a módszertani ismereteken túl keressük. Fontosak az évezredes pedagógiai tapasztalatok, de még fontosabb, hogy ezeket valaki hogyan integráljaszemélyiségébe.  A nevelői hivatást tehát csak az töltheti be, aki reális önismerettel rendelkezik, keményen küzd hibái ellen, és soha nem fárad bele önmaga formálásába.


A szocializáció hatékonyságát a személyességhatározza meg. A pedagógus ad mintát diákjai számára a nyitottságra, a szellemi érdeklődésre, aktivitásra, kudarcok vállalására és feldolgozására. Ha valaki hiteles személyiség,ezáltal elnyeri a rábízottak bizalmát és követni fogják őt. Az autentikusságota pedagóguspályára való  alkalmasság nélkülözhetetlen feltételének tekintjük.


A  tanár saját életpéldájával közvetíti leghitelesebben, hogyéletünk ajándék és küldetés egyszerre. A legnagyobb értékek nem vásárolhatók meg, azokat csak ingyenes ajándékként kaphatjuk. Ilyen az életünk, valakinek a bizalma, ragaszkodása, hűsége, megbocsájtása. Fontos tudatosítanunk diákjainkban, hogy talentumainkat nem magunkért kaptuk, hanem másokért. Feladatunk:  a  hit és tudás szintézisénekszolgálata. „A vallás tudomány nélkül vak, a tudomány vallás nélkül béna.” (Albert Einstein)


Az Alapító szándéka, hogy iskolája gazdagítsa a régiót, kiemeltenis  Szombathely város polgárait, nevelő-oktató és kulturális tevékenysége révén.

Postacímünk: H-9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.;  Tel.: + 36 30 414 6202;  Email: gimnazium @ szentnorbert.hu