Back to Top

TAGOZATKÓDOK

A PREMONTREI GIMNÁZIUM TAGOZATAINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRDEKLŐDŐ DIÁKOK SZÁMÁRA


5555 — DIGITÁLIS „Z” OSZTÁLY


A Premontrei Gimnázium újonnan induló, kis létszámú (max. 24 fő) „Z” osztályában a digitális tananyagra épülő oktatást helyezzük előtérbe, ezért a rohamosan változó technikai újdonságok és okoseszközök elengedhetetlen részei lesznek a tanulási folyamatnak. Az érettségire vonatkozó, jelenleg érvényben lévő vizsgakövetelmények egyelőre szükségessé teszik a tanórákon az írásos feladatvégzést és a papírlapú számonkérést, a „Z” osztályban azonban ezzel párhuzamosan egyre nagyobb szerephez jut a digitális munka is. A diákok saját, központilag meghatározott paraméterekkel rendelkező eszközökön dolgoznak az egyes órákon.

A képzés során emelt óraszámban tanítjuk az idegen nyelveket, a matematikát, továbbá az utolsó évben a történelmet. Prioritásként kezeljük az együttműködésen alapuló és a tanulók képességét fejlesztő kooperatív technikákat. A 9. és a 10. évfolyamon a kerettantervi tananyagot a szabad órakeret terhére kibővítjük a következő témák blokkosított oktatásával (osztályozás nélküli tanóra kötelező részvétellel):


- nyelvi kommunikáció (célzott nyelvvizsga-felkészítő) 

- élményalapú természettudomány (biológia, kémia, fizika)

- matematikai gondolkodás (logika, lényeglátás)

- LEGO MindStorms EV3 — LEGO-robotok programozása*

- Android App — Androidos applikációk tervezése, készítése*

- micro:Bit — programozás, hardver, szenzorok*

(A *-al jelzett témák oktatása a Logiscool élményalapú programozóiskolával kötött együttműködés keretében zajlik.)


Meggyőződésünk, hogy a fenti speciális, két tanévnyi előkészítésnek, valamint az újfajta módszereknek köszönhetően a diákok önállóbban és határozottabban lesznek képesek dönteni arról, hogy milyen emelt szintű képzésekkel kívánják megalapozni a 11. és 12. évfolyamon a felsőoktatásba való jelentkezésüket.  

Célunk, hogy a távoli jövő kihívásaira már a jelenben felkészítsük a „Z” generáció tagjait úgy, hogy eközben gyermeki nyitottságukat megőrizve, kreativitásukat kamatoztatva az alkotómunkát és a tudás megszerzését örömként éljék meg.


0051 – ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ


A nyelvi előkészítő osztályban a biztos nyelvtudás megalapozására és a nyelvvizsga szintjére való eljutásra kínálunk lehetőséget.   Diákjaink heti 14 órában tanulják az angol nyelvet: első tanáruk heti tíz alkalommal, a másik heti két alkalommal, anyanyelvi lektoruk pedig hetente kétszer találkozik velük. Az angol ajkú nemzetek kultúrájához kapcsolódó ismeretekkel, nyelvi játékokkal igyekszünk érdekessé tenni a tanórákat, hogy a tanulók a célnyelvi országot is megismerjék. A nyelvi előkészítő a „nulladik” (9/Ny) év után nyelvi tagozat alapján működik. A képzés heti két informatikaórát is tartalmaz, a cél ebben a tanévben a számítástechnikai ismeretek intenzív elsajátítása, felhasználói szintű alkalmazása. A hittanórák sajátos program szerint zajlanak: diákjaink megismerkednek az ikonfestés elméleti és gyakorlati alapjaival. Ami pedig a közösséget illeti: az itt eltöltött öt év arra is lehetőséget nyújt, hogy nyelvi előkészítőseink összetartó, remek csapattá váljanak.


0041 – ANGOL NYELVI TAGOZAT


Az idegennyelv-tudás ma már elengedhetetlen. A felsőoktatásba való bekerüléshez 2020-tól egy idegen nyelvből a diákoknak rendelkezniük kell középfokú nyelvvizsgával. Nyelvoktatásunk kommunikáció központú, a mindennapi életben való eligazodásra készít fel. A szorgalmas iskolai nyelvtanulásnak köszönhetően diákjaink már a 10-11. évfolyamon nyelvvizsgához juthatnak, illetve előrehozott érettségit tehetnek. Az angolt, mint első nyelvet heti 6 órában tanulják 9-10. évfolyamon, ez a szám pedig 11-12. évfolyamon 7 órára is emelhető. A második nyelv a német, 9-10.-ben heti 3, majd 1112.-ben heti 5 vagy választás esetén akár heti 7 órában is tanulható. Minden tanévben egy csoportnyi diákunk Londonba utazhat, ahol nemcsak a tanultakat hasznosíthatják, de életre szóló élményeket is szerezhetnek az angol kultúráról és nyelvről.


0042 – NÉMET NYELVI TAGOZAT


A német nyelv megbízható elsajátítására kínál lehetőséget iskolánk német nyelvi tagozata. A felvételt nyert jelentkezőknek lehetőségük van arra, hogy nyelvtudásukat heti 6 órában a német nyelvi tagozaton továbbfejlesszék, és közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát szerezzenek. Miért is érdemes német nyelvet tanulni? Az Európai Unióban minden ötödik ember németül beszél, Európában a legtöbben német anyanyelvűek. Németország, Ausztria és Svájc Magyarország három legnagyobb és legfontosabb kereskedelmi partnere, ezért a munkaerőpiacon számos munkahelynél az egyik fő elvárás, hogy a munkavállalók a szakmai ismereteken kívül magas szintű német nyelvismerettel is rendelkezzenek.  A németet, mint első nyelvet heti 6 órában tanulják diákjaink a 9-10. évfolyamon, 1112. évfolyamon pedig akár 7 órában is. A második nyelv az angolt, 9-10.-ben heti 3, majd 1112.-ben heti 5 vagy választás esetén akár heti 7 órában is tanulható. Német nyelvből a 10. és 11. tanév végén lehetőség van előrehozott érettségi vizsga letételére.


0043 – INFORMATIKA TAGOZAT


A legfrissebb adatok szerint Magyarországon ma több mint 22.000 informatikus hiányzik a munka világából. Emiatt a repülőgép-irányítók és a miniszterek után az informatikusoké a legjobban fizető szakma. Az informatika tagozatra olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik el tudják magukat képzelni a nagynevű informatikai cégek fejlesztőiként, valamint képesek lépést tartani a gyorsan változó informatika fejlődésével. Ehhez kíván iskolánk lehetőséget biztosítani – az alapvető felhasználói ismereteken kívül – az algoritmikus gondolkodás kifejlesztésével és a programozás alapjainak megismertetésével. Az informatika szerves részét alkotja mindennapi életünknek, amelyben egyre nagyobb szerepet kap az intelligens és interaktív hálózati technológia, továbbá a vizuális kommunikáció. A Premontrei diákjainak lehetőségük van az aktuális fejlesztések megismerésére, saját „mini projekt” készítésére. Bízunk benne, hogy iskolánk fiatalos stílusával könnyen és egyszerűen elsajátíthatóvá teszi az ismereteket minden tizenéves számára. Az informatika ma világnyelv: bár nem lesz mindenkiből programozó vagy szoftverfejlesztő, az informatikai készségek mindenütt maximálisan kiaknázhatók. Az egyes évfolyamokon az informatika tantárgy heti óraszámai: 3-3-4-4. Bill Gates szerint a PC-k majdnem minden területen meg fogják változtatni az emberek életét. Elengedhetetlen, hogy lépést tartsunk a változással!


0044  – BIOLÓGIA TAGOZAT


A biológia tagozat célja az emelt szintű érettségire és bármely, a biológiához kapcsolódó sikeres felvételire való felkészítés. A tanórákon kiemelt cél a biológia élményszerű megszerettetése. A tanulói kísérletezést, valamint az önálló vizsgálatok és csoportmunka módszereit alkalmazzuk. Diákjaink gyakorlatot szereznek az eszközök használatában, az élő természetben végeznek megfigyeléseket, terepgyakorlatokat.  Specializációnk kiemelt célja a gondolkodó, hívő értelmiségi élet megalapozása. A szakmai felkészítéssel párhuzamosan a hívő természettudományos világnézet többletét kínáljuk tanulóinknak. Kimagasló lehetőség, hogy „valóban gondolkodó” és az Élet értékeire érzékeny biológusokká váljanak azok, akik ezt a képzést választják!


0045 – BELÜGYI RENDÉSZET


A tagozatot a Vas Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás alapján indítottunk el. A képzés célja: általánosan művelt, idegen nyelvet legalább középfokon beszélő, magas szintű fizikai felkészültséggel rendelkező, fegyelmezett, az erkölcsi normák szerint tanuló fiatalok nevelése. A rendészeti szakmák iránt érdeklődő tanulóknak olyan speciális ismereteket nyújtunk, amelyekkel pályaválasztásuk megalapozottá válik. A továbbtanulásra a rendészeti szakközépiskolákban (Körmend, Adyliget, Miskolc, Szeged) vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is lehetőség nyílik. A belügyi rendészeti tantárgy az általános gimnáziumi képzést bővíti ki. Tanulóink négy tanéven át heti két órában ismerkednek meg a rendészeti szakmákra és életpályákra jellemző munkatevékenységekkel, az e területen dolgozók előtt álló lehetőségekkel. A képzés célja olyan képességek fejlesztése, melyek erősítik a pályaalkalmasságot. Fontos szerepet játszik a megfelelő kondicionáltság kialakítása, valamint az olyan általánosan oktatott tantárgyak speciális ismeretekkel való megtöltése, kiegészítése, melyek a rendvédelmi szerveknél is elvárt tudást nyújtanak (pl.: idegen nyelv, informatika). A belügyi rendészeti ismeretek választható érettségi tantárgy, közép- és emelt szinten egyaránt.