PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

Könyvtárhasználati szabályzat

 

1.      Jogok és kötelezettségek

a)      Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, az iskolát fenntartó premontrei atyák, a gimnázium adminisztratív és technikai dolgozói használhatják.

b)      Az iskolai könyvtárhasználók ingyenesen az alábbi szolgáltatásokat kapják:

-         könyvtárlátogatás (csoportosan és egyénileg)

-         könyvtári gyűjtemények helyben használata

-         állományfeltáró eszközök használata

-         információ a könyvtárról és szolgáltatásairól

-         kölcsönzés

-         számítógépek használata

c)      A könyvtári kölcsönzést csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe. A beiratkozáskor az alábbi adatokat kell felvenni a könyvtárhasználótól a személyi igazolvány és a lakcímkártya adatai alapján: név, osztály, állandó lakcím, tartózkodási hely (ha van), telefonszám, e-mail cím. (A könyvtár a személyes adatok védelméről az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével köteles gondoskodni.) A beiratkozó adatait a Szirén integrált könyvtárkezelő rendszer őrzi. Az olvasó beiratkozáskor belépési nyilatkozatot köteles kitölteni, s ezután olvasójegyet kap. A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért. A tanulók és a dolgozók tanulói, illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás után lehet megszüntetni.

  1. A könyvtár szolgáltatásai

A 1 b) pontban felsorolt szolgáltatásokon kívül a következő szolgáltatások vehetők igénybe:

a)      A könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben használata:

-         olvasótermi, kézikönyvtári könyvek,

-         folyóiratok,

-         audiovizuális információhordozók

(A csak helyben használható dokumentumokat a tanárok egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetik.)

b)      A könyvtárban tanórák és egyéb csoportos foglalkozások megtartása.

c)      A könyvtárban tartandó olvasást, könyvtárhasználatot segítő rendezvények megszervezése, lebonyolítása. Az iskolai könyvtáros segítséget ad a szaktanárnak a könyvtárra épülő szaktárgyi órák előkészítésében.

d)      A könyvtárban az adott időpontban nem található könyvek, dokumentumok előjegyeztetése, majd a könyvtár értesítése után azok kölcsönzése.

e)      A könyvtár gyűjteményében megtalálható dokumentumokról másolat készítése.

f)        Témafigyelés. (A tanulói és tanári pályamunkák elkészítéséhez a könyvtáros tanár esetenként szakirodalmi témafigyelést vállal.) Ajánló bibliográfiák készítése. Ajánló bibliográfiát készítünk egyes tananyagrészekhez, szakköri témákhoz tanulóknak, tanároknak egyaránt.

g)      Adott tantárgyhoz, illetve témakörhöz kapcsolódó irodalomkutatás, versenyek szakirodalmi anyagainak összegyűjtése.

 

  1. A kölcsönzés szabályai

a)      A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni, amely a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítést jelenti.

b)      Minden érvényes olvasójeggyel rendelkező, beiratkozott olvasó jogosult a kölcsönzésre. Mindenki csak a saját nevére kölcsönözhet, minden könyvből csak egy példányt. (Olvasójegy elvesztése esetén személyi igazolvány vagy diákigazolvány bemutatása után lehet kölcsönözni, vagy új olvasójegyet kérni.) Az első olvasójegy ingyenes. A második olvasójegyért már fizetni kell (50,-Ft).

c)      A kölcsönözhető állomány a könyvtárban található szabadpolcról kiválasztható.

d)      A kikölcsönözhető könyvállomány a Szirén rendszer katalógusából kikereshető (szerző, cím, cím szavai, kiadó, kiadási hely, kiadási év, témakör, sorozati cím, ISBN szám stb. alapján.)

e)      A kölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba sorolhatók a dokumentumok:

-         csak helyben használhatók (olvasótermi állomány)

-         könyvek: kölcsönözhetők 4 hétre

-         tankönyvek: az adott tanév végéig kölcsönözhetők

f)        Egy olvasó egyidejűleg 10 normál könyvet kölcsönözhet. A tankönyvek száma nincs meghatározva. A kölcsönző tanuló tanulmányaihoz szükséges tankönyveket lehet kikölcsönözni, 1 példányban (lásd az adott tanév tankönyvrendelési listáján).

g)      A normál könyveket 1 alkalommal lehet hosszabbítani, újabb 4 hétre. A dokumentumot ezután vissza kell hozni, de a visszahozatal után - ha nincs rá előjegyzés – újból ki lehet kölcsönözni.

h)      A könyvtári könyvekbe, tankönyvekbe tilos jegyzetelni, firkálni, a szöveget aláhúzni, vagy kiemelni.

i)        A folyóiratokat csak indokolt esetben lehet kölcsönözni (pl. versenyre).

j)        A határidőn túl visszahozott könyvekre késedelmi díjat nem számítunk fel, de a hosszabb ideje lejárt (1 hónapon túli) határidejű dokumentumok visszahozataláig a kölcsönzés szünetel.

k)      Az elveszett, vagy erősen megrongált dokumentumokat egy ugyanolyan példánnyal lehet pótolni, vagy tankönyvek esetében a tankönyv árát kell kifizetni.

l)        Tanév végén minden kikölcsönzött dokumentumot vissza kell hozni. A végzősöknek a szóbeli érettségi utolsó napjáig kell könyvtári tartozásaikat rendezni.

 

  1. A könyvtár ideiglenes nyitvatartási rendje

A könyvtár csak szorgalmi időben, a tanítási napokon tart nyitva. (Az őszi, a karácsonyi, a húsvéti szünetben, a tanítás nélküli munkanapokon nincs könyvtár.)

A könyvtár nyitvatartása:

Hétfőtől csütörtökig: a 3. szünetben (10:15-10:35) és a 4. szünetben (11:20-11:30), valamint 13 órától 15 óráig. Pénteken: a 3. szünetben (10:15-10:35) és a 4. szünetben (11:20-11:30), valamint 12:15-től 13:30-ig.)

 

  1. Egyéb használati szabályok

a)      A könyvtárban csak azok a tanulók tartózkodhatnak, akik tanulni, kutatni, olvasni szeretnének.

b)      A könyvtárban étkezni, valamint a könyvtárba élelmet és italt behozni nem szabad.

c)      A táskákat és kabátokat az előtéri fogasra kell letenni, a polcok közé bevinni nem lehet. A mobiltelefont csak lehalkítva, vagy kikapcsolva lehet behozni.

d)      A könyvtár a tanulás és kutatás színtere, ezért mindenkitől csendet kérünk!

e)      Az olvasónak kötelessége vigyáznia a könyvekre, folyóiratokra, bútorokra. A könyvbe firkálni, a könyv lapjait kitépni nem szabad!

f)        A polcról levett könyveket mindig az asztalon kell hagyni!

g)      Csoportos könyvtárhasználat esetén az olvasóteremben az eredeti rendet kérjük visszaállítani.

h)      A könyvtári számítógépeken pendrivot használni és játszani nem lehet, a gépeket úgy kell használni, hogy a csendes tanulást ne zavarja.