PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

Az alapítás: 1772

A mai Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium Szombathely város legrégibb gimnáziuma, amelyet 1772-ben Mária Terézia (1740–1780) alapított. A királynő az 1770-es években nagy figyelmet fordított az oktatási rendszer korszerűsítésére. Célja volt a felvilágosult abszolutizmus elveit követve a Habsburg-birodalom működését egységessé és hatékonyabbá tenni. Ezért az oktatásügyet „politicum”-nak, államérdeknek nyilvánította, és a királyi felségjogok körébe sorolta. Ennek megfelelően egyrészt támogatta számos új iskola alapítását, másrészt 1777-ben kiadta „Ratio Educationis” címmel az első magyarországi tanügyi rendeletet, melyben az iskolák feladatává tette, hogy a tanulókból jó állampolgárokat, felkészült és készséges alattvalókat neveljenek.

Szombathelyen az 1760-as évektől tervezték egy középiskola létrehozását. Ehhez három feltételt kellett biztosítani: 1) az anyagiakat a város egy szegény diákokat támogató alapítványából kívánták fizetni, 2) a tanárokat a helyi ferences rendház biztosította, és 3) a győri püspök vállalta, hogy segít megszerezni a gimnázium megindításához szükséges királyi engedélyt, továbbá új iskolaépületet is építtet. A feltételek teljesülése után Mária Terézia 1772. július 1-jén írta alá a gimnázium alapítólevelét.

Így 1772 őszén megindult Szombathelyen a gimnáziumi szintű oktatás, majd 1773-ban elkészült az új épület (a mai Hollán Ernő utca 2. szám alatt, ma a Smidt Múzeum épülete). Az első igazgató és a tanárok mind ferences szerzetesek voltak. Az első gimnázium hatosztályos volt: négy grammatikai (1-4.), majd két humán (5-6.) évfolyammal működött.


A premontreiek: 1808–1948

Az oktatás kezdetben a jezsuita és piarista hagyományok szerint folyt latin nyelven. II. József (1780–1790) 1789-ben államosította az iskolát, ezután a tanárok többségét világi személyek adták.

A gimnázium történetében fontos változást hozott a premontreiek érkezése. 1802-ben I. Ferenc császár (1792–1835) rendeletben visszaadta a ciszterci, ferences és premontrei rendek működési engedélyét (melyet még II. József vett el), ám azzal a feltétellel, hogy tanítórenddé válnak. A Csornai Premontrei Apátság a szombathelyi és a keszthelyi gimnáziumok átvételét vállalta. (Először a keszthelyi és a varasdi gimnáziumokat kapták, de a horvát nemzetiségű Varasdon a magyar nyelvű rendtagok számára valóban nehézséget jelentett volna a tanítás, így helyette a szombathelyi gimnáziumot kapták meg.)

Többéves előkészület után, 1808-tól a premontreiek megkezdték a tanítást Szombathelyen és Keszthelyen. A következő közel másfél évszázadban (1808–1948) megszakítás nélkül folyhatott a tanítás a premontreiek vezetésével.

A forradalom és szabadságharc leverése után, 1849 őszén bevezetett Entwurf-rendelet újraszervezte a középiskolákat. Ekkor a szombathelyi gimnázium is átalakult nyolcosztályos gimnáziummá (az eddig hatosztályos gimnázium és az ezt követő, kétosztályos líceum egyesülésével), és így maradt 1945-ig.

1894-ben a gimnázium új épületbe költözhetett a mai helyén, a volt Batthyány-ház kertjében. 1894. szeptember 18-án, az új iskolaépület felavatási ünnepségén, melyen báró Eötvös Loránd kultuszminiszter is részt vett, Kuncz Adolf csornai apát így fogalmazott: „palotát emeltünk a tudománynak”.

A premontrei gimnázium számos nagy egyéniséget, tudós tanárt és híres diákot adott Magyarországnak. Kiemelkedik a paptanárok közül a fizikus Kunc Adolf, a Foucault-féle ingakísérlet megismétlője, későbbi csornai apát; a szintén fizikus Edelman Sebő; a történész Kárpáti Kelemen; a régész Lipp Vilmos; a klasszika-filológus Szenczi Imre; a földrajztudós Kövér Fidél, stb. A híres diákok közt találjuk a csillagász Detre Lászlót, a szótárkészítő Országh Lászlót, a nyelvész-pedagógus Palkó Istvánt, a pszichoanalitikus Pfitzner Rudolfot, a humánbiológus Eiben Ottót, a fotóművész Kraszna-Krausz Andort, Mindszenty József bíborost és Boldog Brenner János vértanút.


Államosítás és újraindulás: 1948 és 1994

1945-ben, a II. világháború után újjászervezték az oktatási rendszert, bevezették a nyolcosztályos általános iskolát, és kötelezővé tették az átalakulást négyosztályos gimnáziummá. A premontrei gimnázium is négyosztályos gimnáziummá vált, az alsó tagozat (5-8.) osztályai általános iskolává minősültek át.

1948-ban a kiépülő kommunista diktatúra Magyarország összes iskoláját államosította, így betiltották a szombathelyi premontreiek tanítói tevékenységét is. A Premontrei Gimnázium és a Faludi Ferenc Gimnázium egybeolvasztásával megalakult az állami Nagy Lajos Gimnázium, mely a premontrei iskola épületében folytatta tovább tevékenységét. A Faludi Ferenc Gimnáziumot még 1912-ben alapította a város, hogy a premontreiben helyhiány miatt fel nem vett, de középfokon tanulni vágyó diákok is lehetőséget kaphassanak. 1948-ban ezen intézmény helyét is a Nagy Lajos-iskola vette át.


Értékközvetítés az újraindult Premontrei Gimnáziumban


Céljai

Nagy múltú intézményünk működését már a kezdetektől kétféle törekvés jellemzi: a keresztény és a nemzeti hagyományok közvetítése, valamint a folyamatos megújulás, ami a napról napra változó világban a versenyképesség megőrzésének a záloga. Célunk, hogy diákjaink hitükben megerősödött, önmagukat ismerő és a kapott szellemi-lelki javakat továbbörökíteni képes felnőttekké váljanak.

A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, amelynek a csornai székhelyű premontrei szerzetesrend a fenntartója, több mint kétszáz éves múlttal büszkélkedhet. A kommunista diktatúra bukását követően, az 1994-ben újraalapított gimnázium hamarosan már 25. évfordulóját ünnepelheti.

Az újraindulás óta eltelt évtizedek alatt az iskola arculata sok változáson ment keresztül, hiszen a szűkebb és tágabb környezet igényeihez való igazodás állandó megújulást tesz szükségessé.

 

Képzéskínálatunk

Iskolánkban jelenleg hatszáznál is több diák tanul, a képzés négy-, illetve ötéves. Mivel a versenyképesség egyik alapfeltételének az idegennyelv-tudást tartjuk, ragaszkodunk a hatékony és magas színvonalú nyelvoktatáshoz: tagozatainkat angol és német nyelvből indítjuk, kezdő és haladó szinten egyaránt. Biológia tagozatunkat elsősorban az egészségügyi pálya iránt érdeklődőknek ajánljuk. Újonnan engedélyeztetett képzéseink a nemzeti közszolgálati szakirányhoz kapcsolódó KatonaSuli és a rendészeti tagozat. Informatika tagozatunkat angol nyelv specializációval hirdetjük. Aki lépést kíván tartani a világ technikai fejlődésével, annak érdemes a PC-k világában komolyabban is elmélyedni. Harmadik idegen nyelvként horvát és latin nyelv tanulására is van lehetőség.

Gimnáziumunkban nagy hagyománya van a művészeti nevelésnek is, amellyel elsősorban az emberi lélek kiművelése a célunk. A folyosók falait diákjaink mozaikmunkái díszítik, az ötéves képzésben részt vevő tanulók pedig az ikonfestéssel is megismerkednek tanulmányaik első évében.

 

A nevelő-oktató munka alapjai a premontrei gimnáziumban

A Premontreit, mint a „tudás erős bástyáját” azzal a szándékkal bízták ránk az elődök, hogy megőrizzük az évezredek kincsét, és azokat diákjaink elé tárjuk - hozzájárulva ezzel harmonikus testi, lelki és szellemi növekedésükhöz. Iskolánk a szó legszorosabb értelmében emberi intézmény, ahol az értékek legfőbb közvetítője maga a pedagógus. Ő az, aki a múlt örökségét továbbadja, erkölcsi kötelessége tehát úgy tanítani és nevelni, hogy személyes példamutatásával közvetítse azt, ami emberi, igaz, jó és szép – vagyis érték. Hisszük, hogy a pedagógus nyújt mintát diákjai számára a nyitottság, a szellemi érdeklődés, valamint a kudarcok vállalása és feldolgozása terén is. A Premontrei Gimnázium tanári karát az önismeret megszerzésére és önmaguk folyamatos formálására törekvő nevelők alkotják, akik az autentikusságot a pedagógushivatás nélkülözhetetlen feltételének tekintik.

Mindenkori célunk, hogy tanulóink megérjenek a szabadság felelős megélésére, érzékük legyen az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, mindeközben pedig egyre jobban elkötelezzék magukat Isten és az emberek szolgálatára.


AD OMNE OPUS BONUM PARATI!   -   MINDEN JÓRA KÉSZEN!